امروز: جمعه 3 اسفند 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان دسته: مدیریت
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 339 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: مدیریت دانش ........................................20

مقدمه ..........................................................................21

2-1 مدیریت دانش ..................................................22

2-1-1 تاریخچه مدیریت دانش ........................................22

2-1-2 سلسله مراتب دانش ...................................23

2-1-3 مفاهیم .......................................................................23

2-1-3-1 داده ......................................................23

 2-1-3-2 اطلاعات ......................................................24

  2-1-3-3 دانش ..............................................................25

   2-1-3-4 خرد .................................................................25

2-1-4 ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش ..................26

2-1-5 سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی ................27

2-1-6 سلسله مراتب دانش (هرم دانش) .....................27

2-1-7 انواع دانش .......................................................29

   2-1-7-1 دانش نهفته (ضمنی) .......................................29

   2-1-7-2 دانش صریح (آشکار) .....................................29

   2-1-7-3 دانش فردی ...................................................30

   2-1-7-4 دانش جمعی ..............................................30

2-1-8 مدیریت دانش ..........................................................33

   2-1-8-1 تعاریف .........................................................33

   2-1-8-2 مفهوم مدیریت دانش ..................................35

   2-1-8-3 اهمیت بکارگیری مدیریت دانش ......................35

2-1-9 اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ..........36

2-1-10 مزایای مدیریت دانش ...........................................38

2-1-11 چرا باید از مدیریت دانش بهره جست؟ .....................39

2-1-12 مشکلات نبود مدیریت دانش ..............................40

2-1-13 موانع مدیریت دانش ...........................................41

2-1-14 نظام مدیریت دانش ...................................42

   2-1-14-1 تعاریف .................................................42

   2-1-14-2 مزایای به ­کارگیری نظام مدیریت دانش ......................43

   2-1-14-3 رویکردهای نظام مدیریت دانش .........................43

   2-1-14-4 اجزاء و عناصر نظام مدیریت دانش .......................45

2-1-15 مدل­ها و نگرش­های مدیریت دانش .....................46

   2-1-15-1 مدل عمومی دانش در سازمان ........................46

   2-1-15-2 مدل ادل و گراسیون ..................................48

   2-1-15-3 مدل بویسوت ................................................49

   2-1-15-4 مدل نوناکا ..................................................50

   2-1-15-5 مدل نوناکا و تاکوچی .......................................52

   2-1-15-6 مدل چو .........................................................53

   2-1-15-7 مدل استیوهالس ..............................................54

   2-1-15-8 مدل پیتر گوتشاک ......................................55

   2-1-15-9 مدل بهات (Bhatt) ........................................56

   2-1-15-10 مدل هیسینگ ............................................58

  2-1-15-11 مدل هفت سی .................................................59

   2-1-15-12 مدل سوناسی و سوری ................................60

2-1- 16 کارکنان دانش مدار ................................................60

2-1-17 منابع مدیریت دانش ..............................................61

2-1-18 قابلیت فرآیند مدیریت دانش .......................................62

2-1-19 موفقیت بهره­ گیری از مدیریت دانش .........................63

2-1-20 نگرش صاحب نظران در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش ......65

بخش دوم: عملکرد کارکنان .........................................67

مقدمه ....................................................................................68

2-2 عملکرد کارکنان .......................................................69

2-2-1 مفهوم عملکرد .........................................................69

2-2-2 عملکرد و شاخص­های بهبود آن ............................69

   2-2-2-1 استراتژی­های بهبود عملکرد .............................69

    2-2-2-2 آموزش .............................................................71

  2-2-2-3 رضایت شغلی ..................................................72

    2-2-2-4 ترک خدمت یا تمایل به ترک خدمت در کارکنان ..........73

    2-2-2-5 تعهد سازمانی ...........................................73

2-2-3 عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان ...................74

   2-2-3-1 عوامل عملکردی...................................................75

2-2-4 سیستم عملکرد فردی ...........................................76

2-2-5 استفاده از مدل (ACHIEVE) ................................77

2-2-6 مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد .......................78

2-2-7 آشنایی با مفهوم ارزیابی عملکرد ........................79

2-2-8 اهمیت و ارزیابی مدیریت عملکرد .......................80

2-2-9 هدف مدیریت عملکرد .........................................82

2-2-10 نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد ............83

2-2-11 شاخص­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها .....................83

بخش سوم: پیشینه تحقیق ..........................................85

2-3 بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع .........86

   2-3-1 پژوهش­های صورت گرفته خارج از کشور ..............86

   2-3-2 پژوهش­های انجام گرفته داخل کشور ............................87

بخشی از منابع و مآخذ:

 1. 1.      ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (1385)، "مدیریت دانش در سازمان"، تهران، انتشارات پیوند نو، چاپ اول .
 2. 2.      ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (1385)، "مدیریت دانش، مجله مدیریت و توسعه"، شماره 25، صفحة 53 تا 64 .
 3. 3.      اجتهادی، مصطفی (1386)، "سرمایه اجتماعی"، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 53 .
 4. 4.      احمدپورداریانی، محمود (1381)، "کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)"، انتشارات پردیس، چاپ اول، صفحة 87 – 85 .
 5. 5.      اخوان، پیمان و اولیایی، انوش و دسترنج،  نسرین و ثقفی، فاطمه ( 1389)، "توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 2.
 6. 6.      اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز (1386)، "مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی"، نشریه مدیریت فردا، سال پنجم، شماره 18، صفحة 24 تا 40 .
 7. 7.      استیسی، رالف (1389)، "تفکر استراتژیک و مدیریت تحول"، مترجم: مهزیار کاظمی موحد.
  1. 8.      افزار، عباس (1387)، "مدیریت دانش: مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صفحه 30 .
  2. 9.          افزاره، عباس (1384)،"مدیریت دانش، مفاهیم، مدلها، اندازه­گیری و پیاده­سازی"، مركز نشر دانشگاه امیركبیر، فصل دوم، صفحه30 .

10. امیر خانی، طیبه و پور عزت، علی اصغر (1387)، "تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی"، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صفحة 32- 19 .

11. امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385)، "بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران"، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6، صفحة 45 – 11 .

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملكرد كاركنان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر